Toruń

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku będzie odbierało odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych.
 
W myśl podpisanej umowy MPO nie tylko będzie odbierać odpady, ale także dostarczać pojemniki i worki przeznaczone do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
Spółka zajmie się również prowadzeniem gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), biura zajmującego się bieżącą obsługą mieszkańców, a także przeprowadzi działania edukacyjne w zakresie świadczonych usług i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Torunia. Zgodnie z ustawą już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie i nadzór nad odbiorem odpadów komunalnych z terenu całego miasta.
 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów w sposób selektywny, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów zobowiązany jest uiszczać opłatę. 
 
Ustawa wprowadziła również nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi odebranymi od mieszkańców. Odpady odbierane od mieszkańców będą zgodnie z zapisami ustawy kierowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przy ul. Kociewskiej w Toruniu.
1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221